Arabisk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Dets genstandsområde er det arabiske sprog og i forlængelse heraf historie, kultur og samfundsforhold i den arabiske verden og andre områder med arabisktalende befolkninger.

Arabisk skal give eleverne indsigt i det arabiske sprog og den arabiske verden. Faget skal bidrage til elevernes almendannelse og studiekompetence.

Gennem sproglig indsigt opnår eleverne kommunikativ kompetence, mundtligt såvel som skriftligt, læsekompetence samt bevidsthed om det arabiske sprog.

Herigennem får eleverne indsigt i den arabiske verden og opnår kendskab til og viden om arabisk litteratur, kultur, historie og samfundsforhold og tilegner sig interkulturelle samt globale kompetencer, der rækker ud over den velkendte nordvesteuropæiske verden.

Faglige mål

Du vil blandt andet lære at:
Sprogfærdighed
̶ forstå hovedindholdet af ukompliceret talt standardarabisk samt forstå og bruge almindelige vendinger på én af de vigtige dialekter
̶ læse og forstå elementære fiktive såvel som ikke-fiktive tekster
̶ benytte et ordforråd, som sætter dem i stand til at kommunikere på standardarabisk om dagligdags forhold samt studerede emner og tekster
̶ anvende den centrale formlære og sætningsopbygning i et forståeligt og enkelt standardarabisk talesprog

Sprog, tekst og kultur
̶ på et elementært niveau forstå de studerede emner på basis af kendskab til arabisk, kultur, historie og samfundsforhold samt vise basal interkulturel kompetence
̶ kunne benytte fagets relevante hjælpemidler og anvende relevante digitale redskaber og medier samt forholde sig til deres muligheder og begrænsninger
̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Indhold

Kernestoffet er:
̶ udtale
̶ enkle fiktive såvel som ikke-fiktive tekster på standardarabisk samt billed- og lydmateriale
̶ et alment ordforråd til brug for mundtlig kommunikation med særligt fokus på de studerede emner
̶ digitalt materiale som støtte for sprogindlæringen samt som støtte for historie-, kultur- og samfundsforståelse
̶ de centrale dele af standardarabisk grammatik
̶ relevante centrale hjælpemidler
̶ elementært kendskab til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i den arabiske verden.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen

Undervisningen

Arabisk B er på 200 timer

Arbejdet med faget vil primært organiseres i min. 3-5 emner. Undervisningen vil veksle mellem forskellige arbejdsformer både skriftlig og mundtlig. Der vil være en introduktion til det arabiske alfabet og derefter gradvis progression i valget af arbejdsformer, så eleverne opnår studiekompetence og selvstændighed i arbejdet.
Der fokuseres på arbejdsformer og opgavetyper, der udvikler elevernes kommunikative kompetencer samt kreative og innovative evner.

 

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve.
Prøven består af to dele med en samlet eksaminationstid på ca. 30 minutter:

1) Samtale på standardarabisk med udgangspunkt i en kendt, arabisksproget tekst af et omfang på ca. 0,5 til 0,7 normalsider afhængig af sværhedsgraden. Teksten har tilknytning til et af de studerede emner. Emnerne, der indgår som grundlag for prøven, skal dække de faglige mål og kernestoffet. Teksten og det studerede emne inddrages i samtalen på standardarabisk.

2) Samtale på standardarabisk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale inden for studerede emner.

Til 1 og 2 gives en samlet forberedelsestid på ca. 60 minutter. I denne forberedelsestid må eksaminanden benytte alle hjælpemidler.