Erhvervsøkonomi C

Erhvervsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden om strategi, økonomi, organisation og afsætning. Faget giver viden om de betingelser og de muligheder, der er for at etablere og udvikle en virksomhed i et internationalt og markedsorienteret samfund.


Gennem undervisningen i erhvervsøkonomi udvikler kursisterne evnen til at forholde sig reflekterende til virksomhedens etablering og udvikling, dens værdiskabelse samt dens grundlæggende afsætningsmæssige, organisatoriske og økonomiske handlemuligheder. Endvidere skal kursisterne gennem undervisningen fremme evnen til at forholde sig reflekterende til virksomheden og dennes betydning for den samfundsmæssige udvikling.

Endelig udvikler kursisterne evnen til at arbejde med grundlæggende erhvervsøkonomiske problemstillinger gennem anvendelse af fagets teori i en virkelighedsnær og international kontekst.

Faglige mål

Du vil blandt andet kunne lære at:

 • redegøre for virksomhedens samspil med omverdenen
 • anvende viden om virksomhedens branche- og markedsforhold til at diskutere og vurdere virksomhedens strategiske muligheder
 • redegøre for problemstillinger i forbindelse med etablering af en virksomhed
 • anvende viden om en virksomheds organisatoriske forhold til at diskutere og vurdere virksomhedens udviklingsmuligheder
 • anvende viden om en virksomheds afsætningsmæssige forhold til at diskutere og vurdere virksomhedens parameterfastsættelse
 • anvende viden om virksomhedens økonomiske forhold til at diskutere og vurdere virksomhedens målopfyldelse.

Kursets indhold

Kernestoffet er:

 • virksomheden og dens omverden
 • brancheanalyse, herunder markeds- og konkurrenceforhold
 • virksomhedens idé, mål og strategi
 • virksomhedens forretningsplan
 • organisationsstrukturer og ledelse
 • virksomhedens parametermix
 • økonomistyring, herunder regnskabsforståelse og budgettering.
 • Der inddrages supplerende materiale i undervisningen.

Undervisningen

Faget er på 90 lektioner. 3 lektioner om ugen på et et-årigt forløb, 6 lektioner om ugen på et halvårligt forløb.

Undervisningen skal tilrettelægges med variation og progression i valget af arbejdsformer.
Undervisningen omfatter arbejde med øvelser ud fra konkrete og afgrænsede erhvervsøkonomiske problemstillinger, således at kursisterne opnår færdigheder i arbejdet med erhvervsøkonomiske modeller.
Undervisningen omfatter et projektforløb. Forløbet tilrettelægges med en høj grad af autenticitet, således at kursisternes evne til at diskutere og vurdere erhvervsøkonomiske problemstillinger med anvendelse af fagets teori i en virkelighedsnær og international kontekst udvikles.

Eksamen

Skolen vælger for det enkelte hold én af følgende to prøveformer:
Prøveform a)
Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale og et antal spørgsmål. Eksaminationstiden er ca. 24 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 48 minutters forberedelsestid.
Eksaminationen former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator.
Prøveform b)
Mundtlig prøve på grundlag eksaminandens projektforløb fra undervisningen og et ukendt tekstmateriale med et antal spørgsmål. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid. Eksaminationen er todelt.
Den ene del består af eksaminandens præsentation af en selvvalgt problemstilling fra projektforløbet suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator.
Anden del tager udgangspunkt i det ukendte tekstmateriale og former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator.
Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to dele.